.

IRRI Systeem Integratoren Gebruiksrechtenovereenkomst

Onze zaak doet er alles aan om uw privacy te waarborgen!

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare informatie
Het is u toegestaan de op deze server beschikbare informatie en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits (1) bovenstaande auteursrechtaanduiding op alle kopieŽn wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen, (2) de op deze server beschikbare informatie en eventueel bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet-commerciŽle doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden, (3) de op deze server beschikbare informatie en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd. De onderdelen van de website van IRRI systeem integratoren bvba kunnen beschermd zijn door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van de website van IRRI systeem integratoren bvba worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij IRRI systeem integratoren bvba hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

IRRI systeem integratoren bvba en/of de respectieve toeleveranciers doen geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen die op deze server worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. IRRI systeem integratoren bvba en/of haar respectieve toeleveranciers wijzen hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is IRRI systeem integratoren bvba en/of haar respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare informatie. Het is mogelijk dat de op deze server gepubliceerde informatie en eventueel bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Van tijd tot tijd worden in de daarin vervatte informatie wijzigingen aangebracht. IRRI systeem integratoren bvba en/of haar respectieve toeleveranciers kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de op de server beschreven producten en/of informatie aanbrengen.

Kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software, documenten en diensten
In geen geval is IRRI systeem integratoren bvba en/of haar respectieve toeleveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze server beschikbare software, documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze server.

Koppelingen naar sites van derden
Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan IRRI systeem integratoren bvba worden geŽxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. IRRI systeem integratoren bvba heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. IRRI systeem integratoren bvba is niet verantwoordelijk voor het doorgeven via webcast of andere vorm vanaf een dergelijke gekoppelde website. Het feit dat IRRI systeem integratoren bvba koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van IRRI systeem integratoren bvba van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

De op deze website genoemde product- of bedrijfsnamen blijven eigendom van hun rechtnamige eigenaren.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Bij vragen en/of problemen, neemt u contact op met info@IRRI-si.be.


.